Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda Nyilvános Adatkezelési Tájékoztatója

Kérem figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait. Amennyiben kérdése van, kérem keressen elérhetőségeim bármelyikén! Forduljon hozzám bizalommal!

A jelen weblap üzemeltetője a Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda, aki adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A jelen tájékoztató egyaránt vonatkozik az ügyfeleinkre, az ügyfeleink számára dolgozó munkavállalókra, a weblap látogatóira, fogyasztókra forgalmazókra, szállítóinkra (és lehetséges szállítóikra) illetőleg mindezek munkavállalóira.

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban bármilyen művelet elvégzését (adatinak továbbítását, törlését, helyesbítését, stb.) szeretné kérni, forduljon hozzám bizalommal elérhetőségeink bármelyikén vagy lap alján található űrlap kitöltésével:

A Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda Nyilvános Adatkezelési tájékoztatója

Jelen tájékoztató azon természetes személyeknek ad tájékoztatást személyes adataiknak kezeléséről, akik információ kéréssel, szolgáltatás iránt érdeklődéssel, árajánlatkéréssel (emailen online, illetve postai úton, telefonon, vagy akár személyesen) keresnek fel bennünket.  

 

Az adatkezelési tájékoztató hatálya
Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. október 19-től visszavonásig hatályos!

I. Ki az adatkezelőaki a személyes adataimat kezeli?

Név: Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda
Székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. Fsz. 38. 

Képviseli: Dr. Gaál Péter LL.M. Irodavezető ügyvéd
(kamarai neve: dr. V. Gaál Péter, KASZ: 36080123)
Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász 
Email: adatvedelem@drvgaal.hu

 

II. Ki az adatvédelmi tisztviselő, hol érem el?

Irodánk nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. Adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.

III. Hogyan és miért kezelik a személyes adataimat?

Jelen tájékoztató azon természetes személyeknek ad tájékoztatást személyes adataiknak kezeléséről, akik információ kéréssel, szolgáltatás iránt érdeklődéssel, árajánlatkéréssel (emailen online, illetve postai úton, telefonon, vagy akár személyesen) keresnek fel bennünket.

Mi az adatkezelés célja?        

Az adatkezelés célja, hogy abban a kérdésben, amellyel Ön megkeresett minket megfelelően és a lehető legteljeskörűbben tájékoztatni tudjuk, hogy az alapján a későbbiek folyamán szerződést tudjunk Önnel kötni. Így bármely szolgáltatásunkat Ön igénybe vegye. Azaz célunk potenciális ügyfelek szerződés
létrehozásával, vagy annak teljesítéssel kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása, árajánlat adása egy későbbi szerződéskötés előkészítéseként.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, így az megfelelő jogalappal rendelkezik.

Meddig kezelik e célból az adataimat?

Információ kérés esetén a válaszadásig, ha a válasz ajánlatot is tartalmaz, akkor az ajánlat elfogadásáig, illetve elutasításáig, vagy az ajánlat érvényességi idejéig. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, ha visszavonja, akkor a visszavonásig. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, az nem érinti a korábban végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jogszabályon alapul-e az adatszolgáltatás?

Nem, az adatszolgáltatás nem jogszabályon alapul.

Van-e szerződéses kötelezettség, ami a számomra kötelezővé teszi az adatszolgáltatást

Nincs olyan szerződéses kötelezettség, ami kötelezővé tenné az Ön  számára az adatszolgáltatást

A szerződéskötésnek előfeltétele-e az adatszolgáltatás?

Igen. Az adatok hiányában a kért kalkulációt nem tudjuk elkészíteni.

Köteles vagyok-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:                  

A megkeresés céljától függ, hogy lesz-e olyan adatszolgáltatási kötelezettsége, amely a szerződéskötéshez
elengedhetetlen. Ilyen esetben azonban erről tájékoztatni fogjuk Önt.  

Kik ismerik meg személyes adataimat az adatkezelés során az Önök részéről?

Cégünk részéről személyes adatait a titkárság munkatársai és azok felettesei, valamint a szolgáltatást elvégző személyek ismerhetik meg a kérdés jellegétől függően. Például, ha Ön egy olyan kérdéssel keres meg minket, amelyet szakszerűen csak szakértő tud megválaszolni, akkor a kérdés megválaszolásában a szakértő is részt vesz. 

Kik férnek hozzá Önökön kívül a személyes adataimhoz, kinek továbbítják azokat?

A személyes adatokat e célból az alábbi partnerünknek továbbítjuk, és a megkeresés módjának függvényében az alábbi szolgáltatóinkat igénybe vesszük akik a személyes adatait megismerhetik. 
Ezen szolgáltatók: 
Email szolgálató: Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország)

Telefon szolgálató: Yettel Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) Ephone Schweiz GmbH (Hardstrasse 26, 8424 Embrach)

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Nem. Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba és nemzetközi szervezet részére sem.

Ez alól kivétel, ha Ön Európai Unión kívüli harmadik országból keres meg minket, mert ez  esetben a választ oda küldjük, amennyiben ezen országra az Európai Bizottság rendelkezik megfelelő védelmi szintről határozattal. Olyan országba, amely nem rendelkezik az Európai Bizottság védelmi szintről szóló határozatával nem küldünk személyes adatok. 

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:
Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal 

Fogják-e kezelni más célra a személyes adataimat?
Lehetséges, de ha más célú adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önt.

IV. Milyen adatbiztonsági intézkedések történnek a személyes adataim védelmében?

Elkötelezetten védjük a személyes adatokat az elvész, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megteszünk minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési  intézkedések használatát. 
szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történt hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát. Az érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében a személyes adatokat kizárólag az illetékes munkavállalók hozzáférését engedő jogosultságához kötött adathordozókon és tárhelyeken, valamint jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisokban tároljuk, mindezt az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően végezzük. Az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a személyes orvosi és üzleti adatok típusának besorolásához (klasszifikációjához) mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítjuk. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozzuk és kezeljük. Titkosítás esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza. 
Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon, vagy más Ön által használat rendszeren keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet, hiszen ezt a továbbítást Ön teszi meg. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából. 
A papíralapú dokumentumok és valamennyi papíralapon kezelt személyes adat esetén az adatbiztonságról az illetéktelen személyek által hozzá nem férhető helyen történő tárolás útján gondoskodunk. Az adatkezelési idő lejártát követően a papíralapú dokumentumokat a égetés útján vagy iratmegsemmisítő gép használatával semmisítjük meg, erre szakmailag felkészített munkavállalók útján. 
Weblapjaink, illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve akár tagvállalatok weblapjait, illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

VI. Milyen jogok illetnek meg azadatkezelés során?

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. Különösen az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét a tájékoztatás megadása során: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekéből eredő kezelésünk ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha a bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Amennyiben szeretné jogait gyakorolni (adatinak továbbítását, törlését, helyesbítését stb. kérné) forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén vagy. Az adatkezelés során különösen az alábbi jogok illetik meg Önt:

A tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben Önre vonatkozó személyes adatot kezelünk, akkor kötelesek vagyunk Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a képviselőnk személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a mi és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát),
továbbá, amennyiben nem Ön az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adjuk meg. 
A tájékoztatáshoz való jogról a GDPR 13-14. cikkében is olvashat.

A hozzáférési jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy részünkről történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait és milyen feltételekkel kezeljük. A lekérdezhető feltételek a fenti tájékoztatási jognál is részletezettek, ilyenek az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, a személyes adatok címzettjei, az  adatkezelés (tervezett) időtartama, az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Öntől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információk.

Az Ön kérése esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságát.  
másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről kérésére tájékoztatást adunk. 
A  hozzáféréshez való jogról a GDPR 15. cikkében olvashat.

A helyesbítéshez való jog

Ön jelezheti felénk, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Amennyiben tudomására jut Önnek, hogy adata pontatlan, vagy helytelen, akkor jelezze felénk mielőbb és javítjuk. 
helyesbítéshez való jogról a GDPR 16. és 19. cikkében olvashat.

A törléshez való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatait az adatbázisból késedelem nélkül töröljük. Ilyen eset például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Sajnos azonban vannak esetek, amikor az az adat törlését meg kell tagadnunk. Az egyik ilyen eset, ha jogszabály kötelez minket az adatok tárolására (például a számlázáshoz felhasznált adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően főszabályként 8 éves időtartamig tárolni kell), de akár azt a jogos érdekére hivatkozva is megtagadhatjuk – akár pl.: egy későbbi bizonyítás miatt – az elévülési időn belüli adattörlést. És persze ezeken a példákon is túl rengeteg eset van, amikor jogszerű a tiltakozás ellenére végzett adatkezelés. Mint úgy általában az adatvédelemben, itt is minden ügy egyedi és egyedileg kell mérlegelni, hogy az adat törlésének megtagadása jogszerű-e.

Az adatokat nem tudjuk törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)   a személyes adatok kezelését előíró, általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)   a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

d)   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogról a GDPR 17. és 19. cikkében olvashat.

A korlátozáshoz való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatainak kezelését (akár jogszabályban) meghatározott ideig korlátozzuk. A korlátozás alá eső adatokat jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve  kizárólag tárolni lehet, azokon egyéb művelet nem végezhető. Amennyiben a korlátozás megszűnik, úgy erről értesítjük Önt. 

A korlátozást az alábbi esetkörökben kérheti:

·        Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
·        Amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, akkor ehelyett kérheti azok felhasználásának korlátozását. 
·        Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat valamilyen jogi eljáráshoz. 
·        Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 
korlátozáshoz való jogról a GDPR 18. és 19. cikkében olvashat.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz a GDPR szabályrendszere megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. De erre csak akkor van lehetősége, ha az adatkezelés automatizált módon történik. 
Az adathordozhatósághoz való jogról a GDPR 20. cikkében olvashat.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a tiltakozáshoz való jogával ez az adatkezelés esetén nem élhet, mert annak jogszabályi feltételei az adatkezelés jogalapja miatt nem valósulnak meg. 

A jogok gyakorlásának keretei

Minden esetben indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az előbbiekben
felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

VI. Hova fordulhatok jogorvoslatért?

Először is keressen fel bizalommal bennünket, mindenképpen azon leszünk, hogy megoldjuk problémáját! Ha ez nem sikerül, vagy ezt nem szeretné, akkor felkeresheti az adatvédelmi hatóságot, illetve a bíróságnál pert is indíthat. 

A felügyeleti hatósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén Ön panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, rövid neve a NAIH.

bírósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén továbbá Ön bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindíthatja.

A magyarországi adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:                 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím:                           1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Telefon:                    +36 (1) 391-1400

Fax:                           +36 (1) 391-1410

E-mail:                      ugyfelszolgalat@naih.hu

Web:                         https://naih.hu

I. Ki az adatkezelőaki a személyes adataimat kezeli?

Név: Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda 
Székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. Fsz. 38. 
Képviseli: Dr. Gaál Péter LL.M. Irodavezető ügyvéd
(kamarai neve: dr. V. Gaál Péter, KASZ: 36080123)
Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász 
Email: adatvedelem@drvgaal.hu

II. Ki az adatvédelmi tisztviselő, hol érem el?

Irodánk nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. Adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.

III. Hogyan és miért kezelik a személyes adataimat?

Jelen tájékoztató arról ad a természetes személyeknek tájékoztatást, hogy a Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda hogyan kezeli személyes adataikat a szerződéskötéstől
a szerződés teljesítésének időpontjáig  

Mi az adatkezelés célja?        

Az adatkezelés célja, a szerződéskötés és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, és a szerződéses jogok gyakorlása.

 Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, így az megfelelő jogalappal rendelkezik.

Meddig kezelik e célból az adataimat?

Ebből a célból a szerződés teljesítéséig tároljuk az adatokat. Az irodatok őrzésének idejéről Önnel megállapodást köthetünk a szerződésben, ellenkező esetben a jogszabályokban és a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában előírt ideig tároljuk, melyek az alábbiak.

Ellenjegyzett okiratok őrzési ideje:

Okirat ellenjegyzése esetén az általunk ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat – ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztünk meg – az ellenjegyzéstől számított tíz évig őrizzük meg. 

Távazonosítás és távelőttemezés esetén:

A rögzített felvételt az ellenjegyzett okirattal együtt őrizzük meg.

Elektronikus iratok őrzési ideje:

Az elektronikus okiratot – ha ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztünk meg – a másolatkészítéstől számított tíz évig őrizzük meg.

Elektronikus irat alapját képező papíralapú okiratot

Az általunk ellenjegyzett, elektronikus formába alakított papíralapú okiratot, – ha ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztünk meg – az  átalakítástól számított öt évig őrizzük meg.

Az üggyel kapcsolatban birtokunkba került és keletkezett iratok őrzési ideje: (fentiek kivételével)

Az általunk szerkesztett végintézkedést, valamint az öröklési jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatot tartalmazó más okiratot (pl: öröklési szerződés), illetve az ezekhez kapcsolódóan általunk kezelt más iratot az örökhagyó hagyatékára vonatkozó teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követő öt évig őrizzük meg.

Az okirat ellenjegyzésével nem járó ügyben az általunk benyújtott cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelem mellékletét képező iratokat a kérelem  benyújtásától számított tíz évig őrizzük meg.

A büntetőeljárásban, peres, hatósági vagy más közhatalmi eljárásban keletkezett vagy felhasznált iratok közül az ügy érdemében hozott határozatot, illetve
végzést az eljárás jogerős vagy végleges lezárultát követő öt évig őrizzük meg. 
 

A büntetőeljárásban, peres, hatósági vagy más közhatalmi eljárásban keletkezett vagy felhasznált iratok közül az eljárással összefüggésben kezelt olyan iratot,
amely az eljáró bíróság, hatóság vagy más közhatalmi szerv kezelésében nem található meg, az eljárás jogerős vagy végleges lezárultát követő öt évig őrizzük meg.

A büntetőeljárásban, peres, hatósági vagy más közhatalmi eljárásban keletkezett vagy felhasznált iratok közül az előző két bekezdésbe nem tartozó iratot az
eljárás jogerős vagy végleges lezárultát követő egy évig őrizzük meg. 
Az ügyvédi letétbe vett iratot a letéti szerződés megszűnéséig őrizzük meg.

Az általunk kötött megbízási szerződést az abból fakadó jogosultságok elévüléséig, a letéti szerződést pedig az annak megszűnését követő tíz évig őrizzük meg. 
jogszabály alapján vezetett nyilvántartásokat minden esetben addig őrizzük, amíg a nyilvántartás részét képező valamennyi adat kezelésének határideje el

nem telt. 
fentiekbe nem sorolható iratot – ha jogszabály vagy az ügyféllel kötött megállapodás hosszabb megőrzési időt nem ír elő – az általunk történő keletkezést, illetve a hozzánk kerülést követő egy évig őrizzük meg. 

Az iratot a jogszabályban, illet a Magyar Ügyvédi Kamara 16/2018. szabályzatában, illetve az ügyféllel kötött megállapodásban meghatározott megőrzési időt

követően is megőrizhetjük, ha az irat a megőrzését megalapozó jogviszonnyal összefüggő igényérvényesítés során bizonyítékként felhasználható lehet. Erről
minden esetben tájékoztatjuk Önt.

Jogszabályon alapul-e az adatszolgáltatás?

Részben,
az adatszolgáltatás részben jogszabályon alapul.

Az ügyvédnek az ügyvédi tv. 32. § (1)-(2) bekezdése alapján azonosítási kötelezettsége van. A jogi tanácsadásra adott megbízás kivételével a megbízási
szerződés megkötése előtt ezért az ellenjegyzést megelőzően elvégezzük az ügyfél azonosítását.  Az ügyvéd azt a természetes személyt, akit nem ismer, vagy akinek a személyazonosságát illetően kétsége merül fel, személyazonosításra alkalmas okmánya megtekintésével azonosítja.

Az egyes eljárások során továbbá egyes jogszabályok minimum adatszolgáltatási kötelezettséget írhatnak elő (ilyen pl., hogy az ingatlan adásvételi szerződésben a személyi számot is fel kell tüntetni). Ezekről Önt minden esetben az adatkezelés megkezdésekor szóban tájékoztatjuk.   

Az adatkezelés kötelező őrzési idejét egyes esetekben a Magyar Ügyvédi Kamara 16/2018. szabályzata írja elő.

Van-e szerződéses kötelezettség, ami a számomra kötelezővé teszi az adatszolgáltatást

Igen, az Ön és Mi közöttünk létrejött szerződés alapján, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat át kell adnia.

A szerződéskötésnek előfeltétele-e az adatszolgáltatás?

Igen. Az adatok hiányában nem tudunk szerződést kötni Önnel.

Köteles vagyok-e megadni a személyes adataimat, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:              

Nem. Azonban, ha nem adja meg a kért személyes adatokat, akkor nem tudunk Önnel szerződést kötni vagy a szerződést nem tudjuk teljesíteni.

Kik ismerik meg személyes adataimat az adatkezelés során az Önök részéről? 

Cégünk részéről személyes adatokat a szerződés teljesítése céljából cégünk szakértő munkatársai és a cégvezetése ismeri meg. 

Kik férnek hozzá Önökön kívül a személyes adataimhoz, kinek továbbítják azokat?

A személyes adatokat e célból az alábbi partnerünknek továbbítjuk és az alábbi szolgáltatóinkat vesszük igénybe, akik a személyes adatait megismerhetik. Ezen szolgáltatók:  

Könyvelés: Kvalita Könyvelőiroda Kft. (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.)

Email szolgálató: Google Ireland Limited (Google Building Gordon House,4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország)

Telefon szolgálató: Yettel Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) Ephone Schweiz GmbH (Hardstrasse 26, 8424 Embrach)

Ezen túlmenően az ellenérdekű félnek, annak jogi képviselőjének, az ügyben résztvevő hatóságoknak, közjegyzőnek, bíróságnak, végrehajtónak és egyéb intézményeknek és gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozóknak és szervezeteknek továbbíthatjuk a személyes adatát, azonban a továbbítás előtt a erről  Önt tájékoztatjuk. 

Az ügyvéd a kamarai tagsága megszűnése vagy megszüntetése, illetve kamarai nyilvántartásból való törlése esetén gondoskodik az általa kezelt, nem selejtezhető iratnak az ügyfél vagy az ügyfél számára az adott ügyben ügyvédi tevékenységet gyakorló, és az irat kezelésére jogosult ügyvéd részére történő kiadásáról, valamint az e törvény szerinti nyilvántartás megőrzéséről.

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Nem. Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba és nemzetközi szervezet részére sem.

Ez alól kivétel, ha Ön Európai Unión kívüli harmadik országból keres meg minket, mert ez  esetben a választ oda küldjük, amennyiben ezen országra az Európai Bizottság rendelkezik megfelelő védelmi szintről határozattal.  Olyan országba, amely nem rendelkezik az Európai Bizottság védelmi szintről szóló határozatával nem küldünk személyes adatok.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Fogják-e kezelni más célra a személyes adataimat? 

Lehetséges, de ha más célú adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önt.

 

Elkötelezetten védjük a személyes adatokat az elvész, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megteszünk minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe.

A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történt hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát. Az érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében a személyes adatokat kizárólag az illetékes munkavállalók hozzáférését engedő jogosultságához kötött adathordozókon és tárhelyeken, valamint jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisokban tároljuk, mindezt az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően végezzük. Az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a személyes orvosi és üzleti adatok típusának besorolásához (klasszifikációjához) mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítjuk. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozzuk és kezeljük. Titkosítás esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon, vagy más Ön által használat rendszeren keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet, hiszen ezt a továbbítást Ön teszi meg. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

A papíralapú dokumentumok és valamennyi papíralapon kezelt személyes adat esetén az adatbiztonságról az illetéktelen személyek által hozzá nem férhető helyen történő tárolás útján gondoskodunk. Az adatkezelési idő lejártát követően a papíralapú dokumentumokat a égetés útján vagy iratmegsemmisítő gép használatával semmisítjük meg, erre szakmailag felkészített munkavállalók útján.

Weblapjaink, illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve akár tagvállalatok weblapjait, illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

 

 

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. Különösen az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét a tájékoztatás megadása során: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekéből eredő kezelésünk ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha a bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Amennyiben szeretné jogait gyakorolni (adatinak továbbítását, törlését, helyesbítését stb. kérné) forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén vagy. Az adatkezelés során különösen az alábbi jogok illetik meg Önt:

A tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben Önre vonatkozó személyes adatot kezelünk, akkor kötelesek vagyunk Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a képviselőnk személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a mi és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Ön az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adjuk meg.

A tájékoztatáshoz való jogról a GDPR 13-14. cikkében is olvashat.

A hozzáférési jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy részünkről történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait és milyen feltételekkel kezeljük. A lekérdezhető feltételek a fenti tájékoztatási jognál is részletezettek, ilyenek az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, a személyes adatok címzettjei, az adatkezelés (tervezett) időtartama, az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Öntől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információk.

Az Ön kérése esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről kérésére tájékoztatást adunk.

A hozzáféréshez való jogról a GDPR 15. cikkében olvashat.

A helyesbítéshez való jog

Ön jelezheti felénk, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Amennyiben tudomására jut Önnek, hogy adata pontatlan, vagy helytelen, akkor jelezze felénk mielőbb és javítjuk.

A helyesbítéshez való jogról a GDPR 16. és 19. cikkében olvashat.

A törléshez való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatait az adatbázisból késedelem nélkül töröljük. Ilyen eset például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Sajnos azonban vannak esetek, amikor az az adat törlését meg kell tagadnunk. Az egyik ilyen eset, ha jogszabály kötelez minket az adatok tárolására (például a számlázáshoz felhasznált adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően főszabályként 8 éves időtartamig tárolni kell), de akár azt a jogos érdére hivatkozva is megtagadhatjuk – akár pl.: egy későbbi bizonyítás miatt – az elévülési időn belüli adattörlést. És persze ezeken a példákon is túl rengeteg eset van, amikor jogszerű a tiltakozás ellenére végzett adatkezelés. Mint úgy általában az adatvédelemben, itt is minden ügy egyedi és egyedileg kell mérlegelni, hogy az adat törlésének megtagadása jogszerű-e.

Az adatokat nem tudjuk törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)   a személyes adatok kezelését előíró, általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)   a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

d)   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogról a GDPR 17. és 19. cikkében olvashat.

A korlátozáshoz való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatainak kezelését (akár jogszabályban) meghatározott ideig korlátozzuk. A korlátozás alá eső adatokat jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve kizárólag tárolni lehet, azokon egyéb művelet nem végezhető. Amennyiben a korlátozás megszűnik, úgy erről értesítjük Önt.

A korlátozást az alábbi esetkörökben kérheti:

·         Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

·         Amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, akkor ehelyett kérheti azok felhasználásának korlátozását.

·         Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat valamilyen jogi eljáráshoz. 

·         Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A korlátozáshoz való jogról a GDPR 18. és 19. cikkében olvashat.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz a GDPR szabályrendszere megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. De erre csak akkor van lehetősége, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jogról a GDPR 20. cikkében olvashat.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a tiltakozáshoz való jogával ez az adatkezelés esetén nem élhet, mert annak jogszabályi feltételei az adatkezelés jogalapja miatt nem valósulnak meg.

A jogok gyakorlásának keretei

Minden esetben indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

 

VI. Hova fordulhatok jogorvoslatért?

Először is keressen fel bizalommal bennünket, mindenképpen azon leszünk, hogy megoldjuk problémáját! Ha ez nem sikerül, vagy ezt nem szeretné, akkor felkeresheti az adatvédelmi hatóságot, illetve a bíróságnál pert is indíthat.

A felügyeleti hatósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén Ön panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, rövid neve a NAIH.

A bírósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén továbbá Ön bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindíthatja.

A magyarországi adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:                 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím:                           1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon:                    +36 (1) 391-1400

Fax:                           +36 (1) 391-1410

E-mail:                      ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:                https://naih.hu

 

 

A Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda Nyilvános Adatkezelési Tájékoztatója

Jelen tájékoztató azon természetes személyeknek ad tájékoztatást személyes adataiknak kezeléséről, akik részére számlát, vagy egyéb számviteli bizonylatot állítunk ki.

Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. október 19-től visszavonásig hatályos

 

I. Ki az adatkezelő, aki a személyes adataimat kezeli?

Név:                 Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda

Székhely:         1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. Fsz. 38.

Képviseli:         Dr. Gaál Péter LL.M. Irodavezető ügyvéd
(kamarai neve: dr. V. Gaál Péter, KASZ: 36080123)
Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

Email:               adatvedelem@drvgaal.hu

II. Ki az adatvédelmi tisztviselő, hol érem el?

Irodánk nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.             

 

 

 

III. Hogyan és miért kezelik a személyes adataimat?

 

Jelen tájékoztató azon természetes személyeknek ad tájékoztatást személyes adataiknak kezeléséről, akik részére számlát, vagy egyéb számviteli bizonylatot állítunk ki.

Mi az adatkezelés célja?        

Számlázási adatok megőrzése a számviteli törvényben írt kötelezettség teljesítésére

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése.  

Meddig kezelik e célból az adataimat?

A jogszabályban rögzített időtartamig, mely főszabályként 8 év.

Jogszabályon alapul-e az adatszolgáltatás?

Igen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) – (6) bekezdései

Van-e szerződéses kötelezettség, ami a számomra kötelezővé teszi az adatszolgáltatást

Igen. A számlát és a számviteli dokumentumokat a szerződés alapján állítjuk ki.

Köteles vagyok-e megadni a személyes adataimat, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:  

Igen. A számlázáshoz a személyes adatok megadása kötelező, adatszolgáltatás hiányában nem tudunk eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinknek

Kik ismerik meg személyes adataimat az adatkezelés során az Önök részéről?

Cégünk részéről személyes adatait a szerződés teljesítése céljából cégünk értékesítési-, , pénzügyi- és cégvezetési munkatársai ismerik meg. 

Kik férnek hozzá Önökön kívül a személyes adataimhoz, kinek továbbítják azokat?

A személyes adatokat e célból – a bíróságokat és hatóságokat kivéve – nem továbbítjuk harmadik félnek, azonban a megkeresés módjának függvényében az alábbi szolgáltatóinkat igénybe vesszük és a személyes adatait megismerhetik.

Ezen szolgáltatók:

Könyvelés: Kvalita Könyvelőiroda Kft. (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.)

Email szolgálató: Google Ireland Limited (Google Building Gordon House,4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország)

Telefon szolgálató: Yettel Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) Ephone Schweiz GmbH (Hardstrasse 26, 8424 Embrach)

Ellenőrző és egyéb hatóságok, bíróságok

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Nem. Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba és nemzetközi szervezet részére sem.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Fogják-e kezelni más célra a személyes adataimat?

Lehetséges, de ha más célú adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önt.

 

IV. Milyen adatbiztonsági intézkedések történnek a személyes adataim védelmében?

 

Elkötelezetten védjük a személyes adatokat az elvesztés, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megteszünk minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe.

A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történt hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát. Az érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében a személyes adatokat kizárólag az illetékes munkavállalók hozzáférését engedő jogosultságához kötött adathordozókon és tárhelyeken, valamint jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisokban tároljuk, mindezt az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően végezzük. Az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a személyes orvosi és üzleti adatok típusának besorolásához (klasszifikációjához) mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítjuk. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozzuk és kezeljük. Titkosítás esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon, vagy más Ön által használat rendszeren keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet, hiszen ezt a továbbítást Ön teszi meg. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

A papíralapú dokumentumok és valamennyi papíralapon kezelt személyes adat esetén az adatbiztonságról az illetéktelen személyek által hozzá nem férhető helyen történő tárolás útján gondoskodunk. Az adatkezelési idő lejártát követően a papíralapú dokumentumokat égetés útján vagy iratmegsemmisítő gép használatával semmisítjük meg, erre szakmailag felkészített munkavállalók útján.

Weblapjaink, illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve akár tagvállalatok weblapjait, illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

 

V. Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés során?

 

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. Különösen az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét a tájékoztatás megadása során: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekéből eredő kezelésünk ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha a bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Amennyiben szeretné jogait gyakorolni (adatainak továbbítását, törlését, helyesbítését stb. kérné) forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén vagy. Az adatkezelés során különösen az alábbi jogok illetik meg Önt:

A tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben Önre vonatkozó személyes adatot kezelünk, akkor kötelesek vagyunk Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a képviselőnk személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a mi és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Ön az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adjuk meg.

A tájékoztatáshoz való jogról a GDPR 13-14. cikkében is olvashat.

A hozzáférési jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy részünkről történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait és milyen feltételekkel kezeljük. A lekérdezhető feltételek a fenti tájékoztatási jognál is részletezettek, ilyenek az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, a személyes adatok címzettjei, az adatkezelés (tervezett) időtartama, az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Öntől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információk.

Az Ön kérése esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről kérésére tájékoztatást adunk.

A hozzáféréshez való jogról a GDPR 15. cikkében olvashat.

A helyesbítéshez való jog

Ön jelezheti felénk, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Amennyiben tudomására jut Önnek, hogy adata pontatlan, vagy helytelen, akkor jelezze felénk mielőbb és javítjuk.

A helyesbítéshez való jogról a GDPR 16. és 19. cikkében olvashat.

A törléshez való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatait az adatbázisból késedelem nélkül töröljük. Ilyen eset például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Sajnos azonban vannak esetek, amikor az az adat törlését meg kell tagadnunk. Az egyik ilyen eset, ha jogszabály kötelez minket az adatok tárolására (például a számlázáshoz felhasznált adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően főszabályként 8 éves időtartamig tárolni kell), de akár azt a jogos érdére hivatkozva is megtagadhatjuk – akár pl.: egy későbbi bizonyítás miatt – az elévülési időn belüli adattörlést. És persze ezeken a példákon is túl rengeteg eset van, amikor jogszerű a tiltakozás ellenére végzett adatkezelés. Mint úgy általában az adatvédelemben, itt is minden ügy egyedi és egyedileg kell mérlegelni, hogy az adat törlésének megtagadása jogszerű-e.

Az adatokat nem tudjuk törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)   a személyes adatok kezelését előíró, általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)   a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

d)   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogról a GDPR 17. és 19. cikkében olvashat.

A korlátozáshoz való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatainak kezelését (akár jogszabályban) meghatározott ideig korlátozzuk. A korlátozás alá eső adatokat jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve kizárólag tárolni lehet, azokon egyéb művelet nem végezhető. Amennyiben a korlátozás megszűnik, úgy erről értesítjük Önt.

A korlátozást az alábbi esetkörökben kérheti:

·         Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

·         Amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, akkor ehelyett kérheti azok felhasználásának korlátozását.

·         Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat valamilyen jogi eljáráshoz. 

·         Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A korlátozáshoz való jogról a GDPR 18. és 19. cikkében olvashat.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz a GDPR szabályrendszere megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. De erre csak akkor van lehetősége, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jogról a GDPR 20. cikkében olvashat.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a mi és/vagy mások jogos érdekéből eredő adatkezelésünk ellen. Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek egy esetleges jogi igényérvényesítéshez, hatósági vagy bírósági eljáráshoz szükségesek.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ön bizonyos esetben joga van az automatikus döntéshozatal mellőzését kérni, ha azt szeretné, hogy ez ne terjedjen ki Önre. Ennek elsődleges feltétele, hogy ne legyen szükséges Ön és a köztünk létrejött szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében és az adott ügyben jogszabály az automatikus döntéshozatalra ne kötelezzen.

Az tiltakozáshoz való jogról és az automatikus döntéshozatalról a GDPR 21-22. cikkében olvashat.

A jogok gyakorlásának keretei

Minden esetben indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

 

VI. Hova fordulhatok jogorvoslatért?

Először is keressen fel bizalommal bennünket, mindenképpen azon leszünk, hogy megoldjuk problémáját! Ha ez nem sikerül, vagy ezt nem szeretné, akkor felkeresheti az adatvédelmi hatóságot, illetve a bíróságnál pert is indíthat.

 

A felügyeleti hatósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén Ön panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, rövid neve a NAIH.

A bírósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén továbbá Ön bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindíthatja.

A magyarországi adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:                 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím:                           1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon:                    +36 (1) 391-1400

Fax:                           +36 (1) 391-1410

E-mail:                      ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:                https://naih.hu

 

 

A Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda Nyilvános Adatkezelési Tájékoztatója

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek ad tájékoztatást a panaszkezeléssel kapcsolatos személyes adataiknak kezeléséről.

 

Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. október 19-től visszavonásig érvényes!

 

I.Ki az adatkezelő, aki a személyes adataimat kezeli?

Név:                 Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda

Székhely:         1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. Fsz. 38.

Képviseli:         Dr. Gaál Péter LL.M. Irodavezető ügyvéd
(kamarai neve: dr. V. Gaál Péter, KASZ: 36080123)
Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

Email:               adatvedelem@drvgaal.hu

II.Ki az adatvédelmi tisztviselő, hol érem el?

Irodánk nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.

 

 

III.Hogyan és miért kezelik a személyes adataimat?

 

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek ad tájékoztatást a panaszkezeléssel kapcsolatos személyes adataiknak kezeléséről.

Mi az adatkezelés célja?        

A szavatossági, jótállási igényből származó jogi kötelezettségek teljesítése és az egyéb panaszok kezelése

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése. 

Meddig kezelik e célból az adataimat?

A jogszabályban rögzített időtartamig, mely főszabályként 3 év.

Jogszabályon alapul-e az adatszolgáltatás?

Igen, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 17/A. § (7) bekezdés alapján: A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Van-e szerződéses kötelezettség, ami a számomra kötelezővé teszi az adatszolgáltatást

Nincs.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:     

Igen. Adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk orvosolni panaszát és nem tudunk eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinknek.

Kik ismerik meg személyes adataimat az adatkezelés során az Önök részéről?

Cégünk részéről személyes adatait a panaszkezeléssel foglalkozó munkatársak és a cégvezetés ismeri meg. 

Kik férnek hozzá Önökön kívül a személyes adataimhoz, kinek továbbítják azokat?

A személyes adatokat e célból továbbítjuk harmadik félnek és a megkeresés módjának függvényében az alábbi szolgáltatóinkat is igénybe vesszük és azok személyes adatait megismerhetik. Ezen szolgáltatók:

Könyvelés: Kvalita Könyvelőiroda Kft. (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.)

Email szolgálató: Google Ireland Limited (Google Building Gordon House,4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország)

Telefon szolgálató: Yettel Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) Ephone Schweiz GmbH (Hardstrasse 26, 8424 Embrach)

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Nem. Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba és nemzetközi szervezet részére sem.

Ez alól kivétel, ha Ön Európai Unión kívüli harmadik országból keres meg minket, mert ez  esetben a választ oda küldjük, amennyiben ezen országra az Európai Bizottság rendelkezik megfelelő védelmi szintről határozattal. Olyan országba, amely nem rendelkezik az Európai Bizottság védelmi szintről szóló határozatával nem küldünk személyes adatok.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Fogják-e kezelni más célra a személyes adataimat?

Lehetséges, de ha más célú adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önt.

 

IV.Milyen adatbiztonsági intézkedések történnek a személyes adataim védelmében?

 

Elkötelezetten védjük a személyes adatokat az elvész, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megteszünk minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe.

A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történt hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát. Az érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében a személyes adatokat kizárólag az illetékes munkavállalók hozzáférését engedő jogosultságához kötött adathordozókon és tárhelyeken, valamint jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisokban tároljuk, mindezt az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően végezzük. Az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a személyes orvosi és üzleti adatok típusának besorolásához (klasszifikációjához) mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítjuk. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozzuk és kezeljük. Titkosítás esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon, vagy más Ön által használat rendszeren keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet, hiszen ezt a továbbítást Ön teszi meg. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

A papíralapú dokumentumok és valamennyi papíralapon kezelt személyes adat esetén az adatbiztonságról az illetéktelen személyek által hozzá nem férhető helyen történő tárolás útján gondoskodunk. Az adatkezelési idő lejártát követően a papíralapú dokumentumokat a égetés útján vagy iratmegsemmisítő gép használatával semmisítjük meg, erre szakmailag felkészített munkavállalók útján.

Weblapjaink, illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve akár tagvállalatok weblapjait, illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

 

V.Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés során?

 

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. Különösen az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét a tájékoztatás megadása során: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekéből eredő kezelésünk ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha a bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Amennyiben szeretné jogait gyakorolni (adatinak továbbítását, törlését, helyesbítését stb. kérné) forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén vagy. Az adatkezelés során különösen az alábbi jogok illetik meg Önt:

A tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben Önre vonatkozó személyes adatot kezelünk, akkor kötelesek vagyunk Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a képviselőnk személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a mi és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Ön az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adjuk meg.

A tájékoztatáshoz való jogról a GDPR 13-14. cikkében is olvashat.

A hozzáférési jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy részünkről történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait és milyen feltételekkel kezeljük. A lekérdezhető feltételek a fenti tájékoztatási jognál is részletezettek, ilyenek az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, a személyes adatok címzettjei, az adatkezelés (tervezett) időtartama, az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Öntől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információk.

Az Ön kérése esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről kérésére tájékoztatást adunk.

A hozzáféréshez való jogról a GDPR 15. cikkében olvashat.

A helyesbítéshez való jog

Ön jelezheti felénk, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Amennyiben tudomására jut Önnek, hogy adata pontatlan, vagy helytelen, akkor jelezze felénk mielőbb és javítjuk.

A helyesbítéshez való jogról a GDPR 16. és 19. cikkében olvashat.

A törléshez való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatait az adatbázisból késedelem nélkül töröljük. Ilyen eset például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Sajnos azonban vannak esetek, amikor az az adat törlését meg kell tagadnunk. Az egyik ilyen eset, ha jogszabály kötelez minket az adatok tárolására (például a számlázáshoz felhasznált adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően főszabályként 8 éves időtartamig tárolni kell), de akár azt a jogos érdére hivatkozva is megtagadhatjuk – akár pl.: egy későbbi bizonyítás miatt – az elévülési időn belüli adattörlést. És persze ezeken a példákon is túl rengeteg eset van, amikor jogszerű a tiltakozás ellenére végzett adatkezelés. Mint úgy általában az adatvédelemben, itt is minden ügy egyedi és egyedileg kell mérlegelni, hogy az adat törlésének megtagadása jogszerű-e.

Az adatokat nem tudjuk törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)   a személyes adatok kezelését előíró, általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)   a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

d)   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogról a GDPR 17. és 19. cikkében olvashat.

A korlátozáshoz való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatainak kezelését (akár jogszabályban) meghatározott ideig korlátozzuk. A korlátozás alá eső adatokat jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve kizárólag tárolni lehet, azokon egyéb művelet nem végezhető. Amennyiben a korlátozás megszűnik, úgy erről értesítjük Önt.

A korlátozást az alábbi esetkörökben kérheti:

·         Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

·         Amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, akkor ehelyett kérheti azok felhasználásának korlátozását.

·         Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat valamilyen jogi eljáráshoz. 

·         Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A korlátozáshoz való jogról a GDPR 18. és 19. cikkében olvashat.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz a GDPR szabályrendszere megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. De erre csak akkor van lehetősége, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jogról a GDPR 20. cikkében olvashat.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a mi és/vagy mások jogos érdekéből eredő adatkezelésünk ellen. Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek egy esetleges jogi igényérvényesítéshez, hatósági vagy bírósági eljáráshoz szükségesek.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ön bizonyos esetben joga van az automatikus döntéshozatal mellőzését kérni, ha azt szeretné, hogy ez ne terjedjen ki Önre. Ennek elsődleges feltétele, hogy ne legyen szükséges Ön és a köztünk létrejött szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében és az adott ügyben jogszabály az automatikus döntéshozatalra ne kötelezzen.

Az tiltakozáshoz való jogról és az automatikus döntéshozatalról a GDPR 21-22. cikkében olvashat.

A jogok gyakorlásának keretei

Minden esetben indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

 

VI. Hova fordulhatok jogorvoslatért?

Először is keressen fel bizalommal bennünket, mindenképpen azon leszünk, hogy megoldjuk problémáját! Ha ez nem sikerül, vagy ezt nem szeretné, akkor felkeresheti az adatvédelmi hatóságot, illetve a bíróságnál pert is indíthat.

 

A felügyeleti hatósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén Ön panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, rövid neve a NAIH.

A bírósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén továbbá Ön bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindíthatja.

A magyarországi adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:                 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím:                           1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon:                    +36 (1) 391-1400

Fax:                           +36 (1) 391-1410

E-mail:                      ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Weboldal:                https://naih.hu

A Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda Nyilvános Adatkezelési Tájékoztatója

Jelen tájékoztató arról ad a természetes személyeknek tájékoztatást, hogy a Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda hogyan kezeli személyes adataikat az elévülési időben


Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. október 19-től visszavonásig hatályos


I. Ki az adatkezelő, aki a személyes adataimat kezeli?

Név:                 Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda

Székhely:         1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. Fsz. 38.

Képviseli:         Dr. Gaál Péter LL.M. Irodavezető ügyvéd
(kamarai neve: dr. V. Gaál Péter, KASZ: 36080123)
Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

Email:               adatvedelem@drvgaal.hu

II.Ki az adatvédelmi tisztviselő, hol érem el?

Irodánk nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.

 Jelen tájékoztató arról ad a természetes személyeknek tájékoztatást, hogy a Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda hogyan kezeli személyes adataikat az elévülési időben

Mi az adatkezelés célja?        

Szerződés teljesítését követő jogérvényesítések során történő bizonyítás hatósági és bírósági eljárásokban.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelő szerződés teljesítését követő adatkezeléséhez jogos érdeke fűződik, mely jogszerű.

Mi a jogos érdek?

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy egy hatósági, vagy bírósági eljárás során a történteket rekonstruálni tudja és megfelelő bizonyítási lehetősége legyen.

Meddig kezelik e célból az adataimat?

Elévülési idő leteltéig, főszabályként 5 évig.

A Ptk. 6:22 §. (1) alapján a szerződés teljesítését, illetve a szerződés bármely okból történő teljesítés nélküli megszűnését követő 5 év, illetve, ha törvény más elévülési időt ír elő, akkor addig az elévülési időig. A birtokunkba jutott egyéb adatokat kizárólag akkor őrizzük meg, ha az az ügy érdemének, illetve a cselekmények későbbi bizonyításában lényeges lehet.

Jogszabályon alapul-e az adatszolgáltatás?

Nem, az adatszolgáltatás nem jogszabályon alapul.

Van-e szerződéses kötelezettség, ami a számomra kötelezővé teszi az adatszolgáltatást

Nincs

Köteles vagyok-e megadni a személyes adataimat, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:  

Igen. Az adatok átadásának hiányában szerződést nem tudjuk megkötni.

Kik ismerik meg személyes adataimat az adatkezelés során az Önök részéről?

Cégünk részéről személyes adatait a szerződés teljesítése céljából cégünk cégvezetői és az üggyel foglalkozó munkatársai ismerik meg 

Kik férnek hozzá Önökön kívül a személyes adataimhoz, kinek továbbítják azokat?

Bíróságoknak, hatóságoknak és jogi képviselőnknek.

Azt, hogy kerül e sor a továbbításra és ha igen, akkor mely bíróság, hatóság, vagy jogi képviselő részére, azonban a konkrét adattovábbításról Önt tájékoztatni fogjuk.

További szolgáltatók:

Könyvelés: Kvalita Könyvelőiroda Kft. (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.)

Email szolgálató: Google Ireland Limited (Google Building Gordon House,4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország)

Telefon szolgálató: Magyar Telekom Nyrt. (1097 Bp., Könyves Kálmán krt. 36.)

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Nem. Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba és nemzetközi szervezet részére sem.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Fogják-e kezelni más célra a személyes adataimat?

Szerződés kötés esetén a szerződés teljesítése céljából fogjuk tovább kezelni.

Lehetséges, további más célú hasznosítás is, de a más célú adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önt.Elkötelezetten védjük a személyes adatokat az elvesztés, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megteszünk minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe.

A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történt hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát. Az érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében a személyes adatokat kizárólag az illetékes munkavállalók hozzáférését engedő jogosultságához kötött adathordozókon és tárhelyeken, valamint jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisokban tároljuk, mindezt az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően végezzük. Az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a személyes orvosi és üzleti adatok típusának besorolásához (klasszifikációjához) mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítjuk. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozzuk és kezeljük. Titkosítás esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon, vagy más Ön által használat rendszeren keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet, hiszen ezt a továbbítást Ön teszi meg. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

A papíralapú dokumentumok és valamennyi papíralapon kezelt személyes adat esetén az adatbiztonságról az illetéktelen személyek által hozzá nem férhető helyen történő tárolás útján gondoskodunk. Az adatkezelési idő lejártát követően a papíralapú dokumentumokat égetés útján vagy iratmegsemmisítő gép használatával semmisítjük meg, erre szakmailag felkészített munkavállalók útján.

Weblapjaink, illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve akár tagvállalatok weblapjait, illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. Különösen az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét a tájékoztatás megadása során: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekéből eredő kezelésünk ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha a bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Amennyiben szeretné jogait gyakorolni (adatainak továbbítását, törlését, helyesbítését stb. kérné) forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén vagy. Az adatkezelés során különösen az alábbi jogok illetik meg Önt:

A tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben Önre vonatkozó személyes adatot kezelünk, akkor kötelesek vagyunk Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a képviselőnk személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a mi és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Ön az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adjuk meg.

A tájékoztatáshoz való jogról a GDPR 13-14. cikkében is olvashat.

A hozzáférési jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy részünkről történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait és milyen feltételekkel kezeljük. A lekérdezhető feltételek a fenti tájékoztatási jognál is részletezettek, ilyenek az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, a személyes adatok címzettjei, az adatkezelés (tervezett) időtartama, az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Öntől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információk.

Az Ön kérése esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről kérésére tájékoztatást adunk.

A hozzáféréshez való jogról a GDPR 15. cikkében olvashat.

A helyesbítéshez való jog

Ön jelezheti felénk, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Amennyiben tudomására jut Önnek, hogy adata pontatlan, vagy helytelen, akkor jelezze felénk mielőbb és javítjuk.

A helyesbítéshez való jogról a GDPR 16. és 19. cikkében olvashat.

A törléshez való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatait az adatbázisból késedelem nélkül töröljük. Ilyen eset például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Sajnos azonban vannak esetek, amikor az az adat törlését meg kell tagadnunk. Az egyik ilyen eset, ha jogszabály kötelez minket az adatok tárolására (például a számlázáshoz felhasznált adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően főszabályként 8 éves időtartamig tárolni kell), de akár azt a jogos érdére hivatkozva is megtagadhatjuk – akár pl.: egy későbbi bizonyítás miatt – az elévülési időn belüli adattörlést. És persze ezeken a példákon is túl rengeteg eset van, amikor jogszerű a tiltakozás ellenére végzett adatkezelés. Mint úgy általában az adatvédelemben, itt is minden ügy egyedi és egyedileg kell mérlegelni, hogy az adat törlésének megtagadása jogszerű-e.

Az adatokat nem tudjuk törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)   a személyes adatok kezelését előíró, általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)   a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

d)   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogról a GDPR 17. és 19. cikkében olvashat.

A korlátozáshoz való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatainak kezelését (akár jogszabályban) meghatározott ideig korlátozzuk. A korlátozás alá eső adatokat jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve kizárólag tárolni lehet, azokon egyéb művelet nem végezhető. Amennyiben a korlátozás megszűnik, úgy erről értesítjük Önt.

A korlátozást az alábbi esetkörökben kérheti:

·         Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

·         Amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, akkor ehelyett kérheti azok felhasználásának korlátozását.

·         Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat valamilyen jogi eljáráshoz. 

·         Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A korlátozáshoz való jogról a GDPR 18. és 19. cikkében olvashat.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz a GDPR szabályrendszere megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. De erre csak akkor van lehetősége, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jogról a GDPR 20. cikkében olvashat.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a mi és/vagy mások jogos érdekéből eredő adatkezelésünk ellen. Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek egy esetleges jogi igényérvényesítéshez, hatósági vagy bírósági eljáráshoz szükségesek.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ön bizonyos esetben joga van az automatikus döntéshozatal mellőzését kérni, ha azt szeretné, hogy ez ne terjedjen ki Önre. Ennek elsődleges feltétele, hogy ne legyen szükséges Ön és a köztünk létrejött szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében és az adott ügyben jogszabály az automatikus döntéshozatalra ne kötelezzen.

Az tiltakozáshoz való jogról és az automatikus döntéshozatalról a GDPR 21-22. cikkében olvashat.

A jogok gyakorlásának keretei

Minden esetben indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.


VI.Hova fordulhatok jogorvoslatért?

Először is keressen fel bizalommal bennünket, mindenképpen azon leszünk, hogy megoldjuk problémáját! Ha ez nem sikerül, vagy ezt nem szeretné, akkor felkeresheti az adatvédelmi hatóságot, illetve a bíróságnál pert is indíthat.


A felügyeleti hatósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén Ön panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, rövid neve a NAIH.

A bírósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén továbbá Ön bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindíthatja.

A magyarországi adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:                 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím:                           1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon:                    +36 (1) 391-1400

Fax:                           +36 (1) 391-1410

E-mail:                      ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:                https://naih.hu

A Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda Nyilvános Adatkezelési Tájékoztatója

Jelen tájékoztató arról ad a természetes személyeknek tájékoztatást, hogy az álláspályázatra jelentkezőknek hogyan kezeljük a személyes adataikat


Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. október 19.-től visszavonásig hatályos


I.Ki az adatkezelő, aki a személyes adataimat kezeli?

Név:                 Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda

Székhely:         1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. Fsz. 38.

Képviseli:         Dr. Gaál Péter LL.M. Irodavezető ügyvéd
(kamarai neve: dr. V. Gaál Péter, KASZ: 36080123)
Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

Email:               adatvedelem@drvgaal.hu

II.Ki az adatvédelmi tisztviselő, hol érem el?

Irodánk nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.

III.Hogyan és miért kezelik a személyes adataimat?


Jelen tájékoztató arról ad a természetes személyeknek tájékoztatást, hogy az álláspályázatra jelentkezőknek hogyan kezeljük a személyes adataikat.

Mi az adatkezelés célja?        

Álláslehetőségek megpályáztatása, üres álláshelyek betöltése.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelő egy későbbi szerződés előkészítése érdekében az ahhoz szükséges adatokat a GDPR alapján jogszerűen kezeli.

Meddig kezelik e célból az adataimat?

Az állás betöltéséig, vagy az álláspályázat lezártáig, de maximum 3 hónapig, az érintett általi visszavonás esetén a visszavonásig.

Jogszabályon alapul-e az adatszolgáltatás?

Nem, az adatszolgáltatás nem jogszabályon alapul.

Van-e szerződéses kötelezettség, ami a számomra kötelezővé teszi az adatszolgáltatást

Nincs

A szerződéskötésnek előfeltétele-e az adatszolgáltatás?

Igen. A pályázati kiírásban kért minimum adatok hiányában a pályázatot nem tudjuk értékelni, az elérhetőség hiányában nem tudjuk értesíteni.

Köteles vagyok-e megadni a személyes adataimat, mi az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:          

Igen. A pályázati kiírásban kért minimum adatok hiányában a pályázatot nem tudjuk értékelni, az elérhetőség hiányában nem tudjuk értesíteni.

Az önkéntesen adott adatok megadása nem kötelező, annak elmaradása a pályázatra nincs hatással.

Kik ismerik meg személyes adataimat az adatkezelés során az Önök részéről?

Cégünk részéről személyes adatait a cégvezetés, valamint cégünk értékesítési-, gyártás és kihelyezési-, pénzügyi munkatársai ismerik meg annak függvényében, hogy milyen területre jelentkezett.

Kik férnek hozzá Önökön kívül a személyes adataimhoz, kinek továbbítják azokat?

A személyes adatokat e célból nem továbbítjuk harmadik félnek, azonban a megkeresés módjának függvényében az alábbi szolgáltatóinkat igénybe vesszük és a személyes adatait megismerhetik.

Ezen szolgáltatók:

Email szolgálató: Google Ireland Limited (Google Building Gordon House,4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország)

Telefon szolgálató: Yettel Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) Ephone Schweiz GmbH (Hardstrasse 26, 8424 Embrach)

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Nem. Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba és nemzetközi szervezet részére sem.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Fogják-e kezelni más célra a személyes adataimat?

Szerződés kötés esetén a szerződés teljesítése céljából fogjuk tovább kezelni.

Lehetséges, további más célú hasznosítás is, de a más célú adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önt.Elkötelezetten védjük a személyes adatokat az elvész, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megteszünk minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe.

A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történt hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát. Az érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében a személyes adatokat kizárólag az illetékes munkavállalók hozzáférését engedő jogosultságához kötött adathordozókon és tárhelyeken, valamint jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisokban tároljuk, mindezt az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően végezzük. Az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a személyes orvosi és üzleti adatok típusának besorolásához (klasszifikációjához) mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítjuk. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozzuk és kezeljük. Titkosítás esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon, vagy más Ön által használat rendszeren keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet, hiszen ezt a továbbítást Ön teszi meg. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

A papíralapú dokumentumok és valamennyi papíralapon kezelt személyes adat esetén az adatbiztonságról az illetéktelen személyek által hozzá nem férhető helyen történő tárolás útján gondoskodunk. Az adatkezelési idő lejártát követően a papíralapú dokumentumokat égetés útján vagy iratmegsemmisítő gép használatával semmisítjük meg, erre szakmailag felkészített munkavállalók útján.

Weblapjaink, illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve akár tagvállalatok weblapjait, illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. Különösen az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét a tájékoztatás megadása során: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekéből eredő kezelésünk ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha a bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Amennyiben szeretné jogait gyakorolni (adatinak továbbítását, törlését, helyesbítését stb. kérné) forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén vagy. Az adatkezelés során különösen az alábbi jogok illetik meg Önt:

A tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben Önre vonatkozó személyes adatot kezelünk, akkor kötelesek vagyunk Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a képviselőnk személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a mi és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Ön az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adjuk meg.

A tájékoztatáshoz való jogról a GDPR 13-14. cikkében is olvashat.

A hozzáférési jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy részünkről történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait és milyen feltételekkel kezeljük. A lekérdezhető feltételek a fenti tájékoztatási jognál is részletezettek, ilyenek az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, a személyes adatok címzettjei, az adatkezelés (tervezett) időtartama, az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Öntől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információk.

Az Ön kérése esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről kérésére tájékoztatást adunk.

A hozzáféréshez való jogról a GDPR 15. cikkében olvashat.

A helyesbítéshez való jog

Ön jelezheti felénk, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Amennyiben tudomására jut Önnek, hogy adata pontatlan, vagy helytelen, akkor jelezze felénk mielőbb és javítjuk.

A helyesbítéshez való jogról a GDPR 16. és 19. cikkében olvashat.

A törléshez való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatait az adatbázisból késedelem nélkül töröljük. Ilyen eset például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Sajnos azonban vannak esetek, amikor az az adat törlését meg kell tagadnunk. Az egyik ilyen eset, ha jogszabály kötelez minket az adatok tárolására (például a számlázáshoz felhasznált adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően főszabályként 8 éves időtartamig tárolni kell), de akár azt a jogos érdére hivatkozva is megtagadhatjuk – akár pl.: egy későbbi bizonyítás miatt – az elévülési időn belüli adattörlést. És persze ezeken a példákon is túl rengeteg eset van, amikor jogszerű a tiltakozás ellenére végzett adatkezelés. Mint úgy általában az adatvédelemben, itt is minden ügy egyedi és egyedileg kell mérlegelni, hogy az adat törlésének megtagadása jogszerű-e.

Az adatokat nem tudjuk törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)   a személyes adatok kezelését előíró, általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)   a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

d)   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogról a GDPR 17. és 19. cikkében olvashat.

A korlátozáshoz való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatainak kezelését (akár jogszabályban) meghatározott ideig korlátozzuk. A korlátozás alá eső adatokat jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve kizárólag tárolni lehet, azokon egyéb művelet nem végezhető. Amennyiben a korlátozás megszűnik, úgy erről értesítjük Önt.

A korlátozást az alábbi esetkörökben kérheti:

·         Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

·         Amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, akkor ehelyett kérheti azok felhasználásának korlátozását.

·         Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat valamilyen jogi eljáráshoz. 

·         Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A korlátozáshoz való jogról a GDPR 18. és 19. cikkében olvashat.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz a GDPR szabályrendszere megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. De erre csak akkor van lehetősége, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jogról a GDPR 20. cikkében olvashat.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a mi és/vagy mások jogos érdekéből eredő adatkezelésünk ellen. Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek egy esetleges jogi igényérvényesítéshez, hatósági vagy bírósági eljáráshoz szükségesek.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ön bizonyos esetben joga van az automatikus döntéshozatal mellőzését kérni, ha azt szeretné, hogy ez ne terjedjen ki Önre. Ennek elsődleges feltétele, hogy ne legyen szükséges Ön és a köztünk létrejött szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében és az adott ügyben jogszabály az automatikus döntéshozatalra ne kötelezzen.

Az tiltakozáshoz való jogról és az automatikus döntéshozatalról a GDPR 21-22. cikkében olvashat.

A jogok gyakorlásának keretei

Minden esetben indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.


VI. Hova fordulhatok jogorvoslatért?

Először is keressen fel bizalommal bennünket, mindenképpen azon leszünk, hogy megoldjuk problémáját! Ha ez nem sikerül, vagy ezt nem szeretné, akkor felkeresheti az adatvédelmi hatóságot, illetve a bíróságnál pert is indíthat.


A felügyeleti hatósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén Ön panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, rövid neve a NAIH.

A bírósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén továbbá Ön bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindíthatja.

A magyarországi adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:                 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím:                           1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon:                    +36 (1) 391-1400

Fax:                           +36 (1) 391-1410

E-mail:                      ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:                https://naih.hu

A Dr. V. Gaál ÜGvédi Iroda Nyilvános Adatkezelési tájékoztatója

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek ad tájékoztatást a süti (cookie) használattal kapcsolatos adatkezelésről

 

Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. október 19-től visszavonásig hatályos!

 

I. Ki az adatkezelő, aki a személyes adataimat kezeli?

Név:                 Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda

Székhely:         1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. Fsz. 38.

Képviseli:         Dr. Gaál Péter LL.M. Irodavezető ügyvéd
(kamarai neve: dr. V. Gaál Péter, KASZ: 36080123)
Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

Email:               adatvedelem@drvgaal.hu

II.Ki az adatvédelmi tisztviselő, hol érem el?

Irodánk nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.

 

III.Hogyan és miért kezelik a személyes adataimat?

 

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek ad tájékoztatást a süti (cookie) használattal kapcsolatos adatkezelésről.

Mi az a süti?

A süti (cookie) egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban.

Miért használunk sütiket?

·         Sütiket használunk oldalaink fejlesztésére,

·         Felhasználói élmény növelésére,

·         Oldalaink kezelésének megkönnyítése érdekében,

·         Információszerzésre felhasználói szokásokról,

·         Célzott hirdetések elhelyezésére.

Milyen sütiket használunk?

A sütik számos feladatot látnak el, amelyek közül néhányat az alábbiakban kiemelünk:

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik

Ezek a sütik azért szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat, az oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha bezárja böngészőjét, ezek a sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Funkcionális sütik

Ezen sütik segítségével az Ön által a felületeken végzett műveletek megjegyzésre kerülnek szolgáltatásaink színvonalának növelése érdekében.

Ezzel a beállítással az alábbiakat engedélyezi:

·         Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése

·         Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése

·         Statisztikai célú webanalitikai mérések

·         Hirdetések megjelenítése érdeklődési köre alapján a weboldalon

·         Érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezi:

·         Emlékeztető küldése a kosárba helyezett termékekről

·         Oldal-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jelenítsünk meg a weboldalon

·         A drgaalpeter.hu weboldalon mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessük meg a megadott elérhetőségein (amennyiben Ön megadott ilyen elérhetőséget pl. feliratkozás során)

Kényelmi sütik

Ezeket a sütiket többek között arra használjuk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy látogatóink melyik oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen rendszerességgel használják oldalainkat, milyen hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, itt tájékozódjon. Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking).

Ide tartoznak még a célzó és hirdetési sütik is.

Ezeknek a sütiknek a felhasználási célja, hogy felhasználói csoportokat képezve releváns hirdetéseket és tartalmakat lehessen megjeleníteni. Az ezzel kapcsolatos folyamat manuális beavatkozással történik.

Ezeket a sütiket az Ön gépén tárolja a rendszer. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak.

Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarketing szolgáltatást is, azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz. Ezeket a sütiket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.

Ezzel a beállítással az alábbiakat engedélyezi:

·         Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése

·         Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése

·         Statisztikai célú webanalitikai mérések

·         Emlékeztető küldése a kosárba helyezett termékekről

·         Hirdetések megjelenítése érdeklődési köre alapján a weboldalon

·         Érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)

·         Oldal-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jelenítsünk meg a weboldalon

·         A drgaalpeter.hu weboldalon mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessük meg a megadott elérhetőségein (amennyiben Ön megadott ilyen elérhetőséget pl. feliratkozás során)

Süti beállítások:

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ:

·         Google Chrome 

·         Edge 

·         Firefox 

·         Microsoft Internet Explorer 11 

·         Microsoft Internet Explorer 10 

·         Microsoft Internet Explorer 9  

·         Microsoft Internet Explorer 8  

·         Safari

Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

Az alapműködést biztosító sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információk

Mi az adatkezelés célja?        

A honlap megfelelő működésének biztosítása

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelő jogos érdeke

Mi a jogos érdek?

A cégünk jogos érdeke a honlap megfelelő üzemeltetése, mert az üzletmenet folytonosságához az online jelenlét elengedhetetlen.

Meddig kezelik e célból az adataimat?

Munkamenet sütik:

látogatói munkamenet végéig,

Használatot elősegítő sütik:

6 hónapig, vagy a törlésigAz adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, ha visszavonja, akkor a visszavonásig. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, az nem érinti a korábban végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jogszabályon alapul-e az adatszolgáltatás?

Nem, az adatszolgáltatás nem jogszabályon alapul.

Van-e szerződéses kötelezettség, ami a számomra kötelezővé teszi az adatszolgáltatást

Nincs olyan szerződéses kötelezettség, ami kötelezővé tenné az Ön  számára az adatszolgáltatást

Köteles vagyok-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:                  

Az oldalra látogatással egyidejűleg Ön megadja a személyes adatait, de ezeket Ön egyből törölheti is. Ebben az esetben az oldal nem fog működni.

Kik ismerik meg személyes adataimat az adatkezelés során az Önök részéről?

Cégünk részéről személyes adatait az in formatikusok és azok felettesei ismerhetik meg. 

Kik férnek hozzá Önökön kívül a személyes adataimhoz, kinek továbbítják azokat?

A személyes adatokat e célból nem továbbítjuk.

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Nem. Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba és nemzetközi szervezet részére sem.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Fogják-e kezelni más célra a személyes adataimat?

Lehetséges, de ha más célú adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önt.

A nem alapműködést biztosító sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információk

Mi az adatkezelés célja?        

A szolgáltatás színvonalának növelése, marketing információk gyűjtése

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az Ön hozzájárulása

Meddig kezelik e célból az adataimat?

Munkamenet sütik:

látogatói munkamenet végéig,

Használatot elősegítő sütik:

6 hónapig, vagy a törlésig

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, ha visszavonja, akkor a visszavonásig. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, az nem érinti a korábban végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jogszabályon alapul-e az adatszolgáltatás?

Nem, az adatszolgáltatás nem jogszabályon alapul.

Van-e szerződéses kötelezettség, ami a számomra kötelezővé teszi az adatszolgáltatást

Nincs olyan szerződéses kötelezettség, ami kötelezővé tenné az Ön  számára az adatszolgáltatást

Köteles vagyok-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:                  

Nem. Ha az adatokat nem adja meg, akkor egyes funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

Kik ismerik meg személyes adataimat az adatkezelés során az Önök részéről?

Cégünk részéről személyes adatait az informatikus és marketinges munkatársak ismerhetik meg. 

Kik férnek hozzá Önökön kívül a személyes adataimhoz, kinek továbbítják azokat?

A személyes adatokat e célból nem továbbítjuk.

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Nem. Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba és nemzetközi szervezet részére sem.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Fogják-e kezelni más célra a személyes adataimat?

Lehetséges, de ha más célú adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önt.

 

 

 

 

IV. Milyen adatbiztonsági intézkedések történnek a személyes adataim védelmében?

 

Elkötelezetten védjük a személyes adatokat az elvész, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megteszünk minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe.

A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történt hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát. Az érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében a személyes adatokat kizárólag az illetékes munkavállalók hozzáférését engedő jogosultságához kötött adathordozókon és tárhelyeken, valamint jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisokban tároljuk, mindezt az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően végezzük. Az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a személyes orvosi és üzleti adatok típusának besorolásához (klasszifikációjához) mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítjuk. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozzuk és kezeljük. Titkosítás esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon, vagy más Ön által használat rendszeren keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet, hiszen ezt a továbbítást Ön teszi meg. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

A papíralapú dokumentumok és valamennyi papíralapon kezelt személyes adat esetén az adatbiztonságról az illetéktelen személyek által hozzá nem férhető helyen történő tárolás útján gondoskodunk. Az adatkezelési idő lejártát követően a papíralapú dokumentumokat a égetés útján vagy iratmegsemmisítő gép használatával semmisítjük meg, erre szakmailag felkészített munkavállalók útján.

Weblapjaink, illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve akár tagvállalatok weblapjait, illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

 

VI. Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés során?

 

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. Különösen az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét a tájékoztatás megadása során: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekéből eredő kezelésünk ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha a bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Amennyiben szeretné jogait gyakorolni (adatinak továbbítását, törlését, helyesbítését stb. kérné) forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén vagy. Az adatkezelés során különösen az alábbi jogok illetik meg Önt:

A tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben Önre vonatkozó személyes adatot kezelünk, akkor kötelesek vagyunk Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a képviselőnk személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a mi és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Ön az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adjuk meg.

A tájékoztatáshoz való jogról a GDPR 13-14. cikkében is olvashat.

A hozzáférési jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy részünkről történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait és milyen feltételekkel kezeljük. A lekérdezhető feltételek a fenti tájékoztatási jognál is részletezettek, ilyenek az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, a személyes adatok címzettjei, az adatkezelés (tervezett) időtartama, az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Öntől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információk.

Az Ön kérése esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről kérésére tájékoztatást adunk.

A hozzáféréshez való jogról a GDPR 15. cikkében olvashat.

A helyesbítéshez való jog

Ön jelezheti felénk, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Amennyiben tudomására jut Önnek, hogy adata pontatlan, vagy helytelen, akkor jelezze felénk mielőbb és javítjuk.

A helyesbítéshez való jogról a GDPR 16. és 19. cikkében olvashat.

A törléshez való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatait az adatbázisból késedelem nélkül töröljük. Ilyen eset például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Sajnos azonban vannak esetek, amikor az az adat törlését meg kell tagadnunk. Az egyik ilyen eset, ha jogszabály kötelez minket az adatok tárolására (például a számlázáshoz felhasznált adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően főszabályként 8 éves időtartamig tárolni kell), de akár azt a jogos érdére hivatkozva is megtagadhatjuk – akár pl.: egy későbbi bizonyítás miatt – az elévülési időn belüli adattörlést. És persze ezeken a példákon is túl rengeteg eset van, amikor jogszerű a tiltakozás ellenére végzett adatkezelés. Mint úgy általában az adatvédelemben, itt is minden ügy egyedi és egyedileg kell mérlegelni, hogy az adat törlésének megtagadása jogszerű-e.

Az adatokat nem tudjuk törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)   a személyes adatok kezelését előíró, általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)   a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

d)   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogról a GDPR 17. és 19. cikkében olvashat.

A korlátozáshoz való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatainak kezelését (akár jogszabályban) meghatározott ideig korlátozzuk. A korlátozás alá eső adatokat jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve kizárólag tárolni lehet, azokon egyéb művelet nem végezhető. Amennyiben a korlátozás megszűnik, úgy erről értesítjük Önt.

A korlátozást az alábbi esetkörökben kérheti:

·         Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

·         Amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, akkor ehelyett kérheti azok felhasználásának korlátozását.

·         Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat valamilyen jogi eljáráshoz. 

·         Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A korlátozáshoz való jogról a GDPR 18. és 19. cikkében olvashat.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz a GDPR szabályrendszere megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. De erre csak akkor van lehetősége, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jogról a GDPR 20. cikkében olvashat.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a tiltakozáshoz való jogával ez az adatkezelés esetén nem élhet, mert annak jogszabályi feltételei az adatkezelés jogalapja miatt nem valósulnak meg.

A jogok gyakorlásának keretei

Minden esetben indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

 

VI. Hova fordulhatok jogorvoslatért?

Először is keressen fel bizalommal bennünket, mindenképpen azon leszünk, hogy megoldjuk problémáját! Ha ez nem sikerül, vagy ezt nem szeretné, akkor felkeresheti az adatvédelmi hatóságot, illetve a bíróságnál pert is indíthat.

 

A felügyeleti hatósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén Ön panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, rövid neve a NAIH.

A bírósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén továbbá Ön bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindíthatja.

A magyarországi adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:                 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím:                           1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon:                    +36 (1) 391-1400

Fax:                           +36 (1) 391-1410

E-mail:                      ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Weboldal:                https://naih.hu

    Megismertem az adatvédelmi tájékoztatót, tudomásul veszem, hogy adataim az abban foglaltak szerint lesznek kezelve.
    Az adatvédelmi tájékoztatót itt elolvashatja.

    Blog

    [wpspw_post grid="2" design="design-2" Pagination="true" grid="4" show_category_name="false" content_words_limit="10"]